Qui som

El compromís d’una Escola activa i integradora

L’Escola Puigcerver fou fundada el 1968 per promoure la cultura en tots els seus odres, graus i activitats a la comarca del Baix Camp. N’és titular l’entitat Puigcerver, S.A i està associada a l’Agrupació Escolar Catalana (AEC). Imparteix els estudis d’Educació Infantil, Educació Primària Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, Arts, via d’arts plàstiques, imatge i disseny.) És un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La missió de l’Escola Puigcerver és formar alumnes responsables i creatius, potenciant l’autonomia, l’esperit crític i instruint els alumnes perquè -com a futurs ciutadans de Catalunya i inserits en un món globalitzat- actualitzin els valors culturals i ideològics.
Els valors en què es basa l’Escola Puigcerver són: la responsabilitat de la persona, l’autonomia, l’acceptació del respecte als altres i la cultura de l’esforç en un marc de convivència i solidaritat.

També es basa ens els valors descrits a l’Ideari o Caràcter propi del centre:

L’Escola Puigcerver és una escola catalana. Per això, la llengua vehicular és la catalana i s’hi imparteix la cultura, la història i els costums catalans. A més a més, està oberta al coneixement de les cultures d’Europa i del món.
L’Escola Puigcerver és una escola comarcal perquè entén que l’àmbit demogràfic i de convivència més genuí de la nostra nació és la comarca.
L’Escola Puigcerver és una escola activa, atès que els seus mètodes d’aprenentatge es basen en l’acció. També fomenta la pràctica de l’esport no només com a mitjà de formació física, sinó també com element de formació integral, valorant la superació personal, l’esforç i l’esperit d’equip.
L’Escola Puigcerver és una escola inclusiva. reconeix la diversitat i dóna resposta a tot l’alumnat, personalitzant l’aprenentatge per tal que cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats, talent.
L’Escola Puigcerver és una escola plurilingüe que valora la llengua com a coneixement i instrument de comunicació, d’aprenentatge, d’aproximació a altres cultures i d’obertura a la diversitat de cultures del món. A l’escola treballem amb una gran varietat de llengües des dels primers cursos segons el seu projecte lingüístic.
L’Escola Puigcerver és una escola innovadora, ja que constantment es planteja l’aprofundiment i el perfeccionament constant dels mètodes i didàctiques per dinamitzar la pràctica educativa.
L’Escola Puigcerver és una escola connectada, centrada en impulsar i regular l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació i posar-les al servei de l’aprenentatge, el coneixement i la creativitat dels nostres alumnes. Entén els aprenentatges com una activitat de comunicació centrada en sis llenguatges: el matemàtic, el verbal, el plàstic, el musical, el corporal, el tecnològic i l’informàtic.
L’Escola Puigcerver és una escola sostenible que impulsa les bones pràctiques mediambientals per la millora ecològica i qualitativa del centre. Impulsa projectes per economitzar despeses, estalviar aigua i energia, reciclar i reduir residus.
L’Escola Puigcerver és una escola humana on l’alumne i les persones són el centre del projecte, per aquest motiu l’escola treballa de manera personalitzada i completa per aconseguir la felicitat, la gratitud i benestar emocional dins d’un marc d’espais més humanitzats.
L’Escola Puigcerver és una escola laica, oberta i democràtica que ensenya a respectar qualsevol manera de pensar sempre que valori la llibertat i dignitat de la persona. L’educació per a la democràcia és la base fonamental del seu projecte educatiu.

La Visió de L’Escola Puigcerver: Assolir l’excel·lència educativa amb els valors que la sustenta i amb l’objectiu de que cada alumne aconsegueixi la seva maduresa personal i integració social.
L’Estil de Lideratge de l’Escola Puigcerver es defineix un perfil de líder participatiu i orientat a l’assoliment.

L’Escola Puigcerver ofereix les següents activitats i serveis:

Activitats reglades
, que conformen l’horari lectiu, amb Concert Educatiu de la Generalitat: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, a raó de dos grups classe per nivell, total trenta grups classe.
Activitats no reglades, no concertades per la Generalitat tot i ser realitzades dins l’horari lectiu: Festes del curs de l’any, cros Montserrat Llaveria, participació en la Marató de TV3, Tarda de Contes de l’Èlia Maxé, Concurs literari Miquel Ferré, excursions i sortides, activitats culturals de Batxillerat, colònies, intercanvi França i estada Anglaterra.
Activitats complementàries, com a perfeccionament i ampliació dels programes oficials de la Generalitat, tot i no ser concertades per la Generalitat.
Activitats extraescolars, realitzades fora dels sistema educatiu de la Generalitat: Escola de Segones Llengües “English Club”, Escola Esportiva, Noves tecnologies i robòtica, Taller instrumental de Música “Escola Sherzo”, Puigcerver Estiu Camp (PEC).
Serveis, no coberts pel Concert de la Generalitat, servei de Recursos no Concertats: Gabinet Psicopedagògic, Menjador, Material escolar fungible, Monitoratge, Acollida, revista “Xiulet a cau d’orella”, Office 365, Acte de Comiat dels alumnes de Batxillerat, Concerts i Teatres, Trobades amb les famílies ”Un Vespre a l’Escola”, “Festa de la Primavera” i “Festa de la Tardor”.

L’Escola Puigcerver fonamenta la seva qualitat en aquestes deu especificacions:

Professorat competent i especialitzat, amb una ràtio de mitjana superior a la prevista pel Concert Educatiu de la Generalitat.
Continguts educatius actuals, vistos des del prisma de la identitat i cultura catalanes, assumits per sis eixos lingüístics – matemàtic, verbal, plàstic, musical, corporal i informàtic – i oberts a Europa segons quatre segones llengües: anglès, castellà, francès i alemany.
Metodologia actualitzada i eficaç.
Relació emocional positiva a partir d’una tutoria personalitzada i participada per l’alumne i per la família.
Organització escolar cohesionada a partir de la coordinació tant curricular com tutorial.
Nivells alts d’aprenentatge.
Avaluació continuada, integradora, no selectiva i amb participació de l’alumne.
Seguretat personal i ambiental. Educació d’hàbits socials i educació emocional.
Instal·lacions adaptades a l’ús infantil i juvenil, amb recursos materials adequats.
Implementació gradual de la informatització de l’activitat escolar per a la millora contínua i per a la Gestió de la Qualitat.