Acció tutorial

Un seguiment curós, individual i selectiu. En què ens basem?

El Pla d’Acció Tutorial és un conjunt d’activitats de tot l’equip docent i adreçades al conjunt de l’alumnat amb l’objectiu de vetllar per la seva maduresa personal i integració social.

ASSEMBLEES SETMANALS

Per revisar i reflexionar sobre les diverses qüestions acadèmiques, de convivència i d’actualitat. És l’eina principal de formació, d’integració i de participació en la vida democràtica de l’Escola.

EINES DE PARTICIPACIÓ

La Comissió Permanent d’Educació Primària i el Consell de Delegats d’Educació Secundària i Batxillerat són les nostres eines que fomenten la participació igualitària i democràtica dels alumnes.

TREBALL EN EQUIP

Hi ha reunions dels tutors amb els professors i mestres no-tutors per intercanviar informació. Aquestes reunion tenen un caràcter setmanal, per garantir el procés de seguiment dels alumnes. 

ENTREVISTES FAMILIARS

Amb la norma general de realitzar-ne una, com a mínim, durant el curs. Això no obstant, tant la tutora com les famílies poden sol·licitar-ne tantes com considerin necessàries. 

PSICÒLOGA FAMILIAR

Al centre també comptem amb la figura de la psicòloga escolar, que orienta tutors, alumnes i famílies en aspectes d’aprenentatge, socials i personals. Pots consultar més informació aquí.

REUNIONS HABITUALS

Cada any establim un calendari de reunions amb els grups-classe i les famílies per explicar el projecte de cada curs. A 6è d’EP i 4t d’ESO hi ha, a més, una reunió informativa per l’etapa següent.