Educació Primària

L’Educació Primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos cadascun

1

CICLE INICIAL (1R I 2N)

2

CICLE MITJÀ (3R I 4T)

3

CICLE SUPERIOR (5È I 6È)

Metodologia Puigcerver

La metodologia de l’Escola Puigcerver afavoreix i potencia l’assoliment de les Competències Bàsiques enteses com la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. És a dir, les competències bàsiques per viure al segle XXI perquè esdevinguin persones crítiques i democràtiques.

Amb caràcter general, l’Educació Primària s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys. La seva finalitat és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti:

– Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials.
– Adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora
– Assimilar les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual
– Desenvolupar la capacitat d’esforç; de treball i d’estudi
– Expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat
– Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l’arrelament.

Àrees de coneixement

Les àrees de coneixement en què s’organitza l’Educació Primària són les següents:

– Llengua catalana i literatura
– Llengua castellana i literatura
– Llengües estrangeres: anglès i francès
– Coneixement del medi natural, social i cultural
– Educació artística
– Educació física
– Matemàtiques
– Educació en valors socials i cívics

HORARI

L’horari dels cursos de Primària és de 9h a 13h i de 15h a 17h. Tots els alumnes que ho desitgin tenen accés al servei de menjador de l’Escola, entre les 13h i les 15.

Info menjador

Acció tutorial

És el conjunt d’accions educatives, processos individuals i de grup que contribueixen al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per assolir un millor creixement global. Afavoreix la creació d’una dinàmica positiva en el grup classe i facilita la implicació dels alumnes i de les famílies en els diversos processos que genera el centre. A Educació Infantil i a Educació Primària cada grup és portat per un tutor/a que, juntament amb la resta d’equip de mestres, tenen cura del seu procés acadèmic i personal. Les tutores i els tutors i les famílies estan en contacte per tal d’intercanviar la informació necessària i acompanyar en el procés educatiu de l’infant.

El programa es recolza en:

– Les assemblees de classe per revisar i reflexionar sobre les diverses qüestions acadèmiques, escolars, personals i socials.
– La Comissió Permanent de Primària com a eina de participació democràtica dels alumnes.
– Les reunions dels tutors/es amb els mestres no-tutors, per tal d’intercanviar informació.
– Les entrevistes amb les famílies.
– L’Agenda Escolar.
– Les reunions de les famílies, per presentar el curs i donar orientacions generals.

Idiomes

La immersió a l’aula en llengua estrangera es desenvolupa utilitzant l’anglès com a llengua de comunicació en nombroses activitats de classe. A partir de Cicle Mitjà es dediquen sessions de desdoblament amb aquesta llengua que permeten reduir el nombre d’alumnes per classe i donar una atenció més personalitzada a les necessitats de cada alumne.

Pla TAC

El pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement pretén que l’alumne domini les eines digitals bàsiques. Aquest treball es realitza amb ordinadors portàtils, pissarra digital interactiva, Ipads i material de Lego WeDo, Wedo 2.0. i Mindstorms EV3.
A partir del curs 2019-2020 s’ha iniciat el programa d’aprenentatge digital EINA amb els alumnes de 5è E.P.

Activitats complementàries

Es duen a terme des de P3 fins a 6è d’EP. Són un total de 5 hores setmanals per grup-classe dedicades a la intensificació d’activitats d’expressió, tals com l’expressió lingüística, l’artística i matemàtica. També s’aprofundeix en el treball de medi.

Desdoblaments

Serveixen per afavorir el treball en grups reduïts. Consisteix en dividir les classes en dos grups, cosa que permet una atenció més individualitzada en matèries bàsiques i comunes:
– Català / informàtica
– Català / anglès
– Música / matemàtiques

Projectes

Permanent

La Permanent és un projecte genuí de l’Escola Puigcerver. Es tracta d’una activitat transversal duta a terme a Infantil i a Primària que pretén que els alumnes entenguin els processos democràtics, adoptin criteris de representació i responsabilitat del grup.
Per tal de fomentar la cooperació per a l’esperit democràtic, el procés es basa, inicialment, en la celebració d’uns comicis quadrimestrals. Els alumnes de 5è i 6è d’EP, voluntàriament, s’organitzen en grups mixtes de cinc membres cadascun i elaboren un programa d’activitats que duran a terme amb la resta de companys/es de l’Escola. Aquestes activitats poden ser de caire lúdic, festiu, solidari, esportiu, del costumari català…
Llavors, cada grup realitza campanyes electorals duent a terme mítings i cartells propagandístics per tal de seduir la resta d’alumnes amb el seu programa. Un mestre coordina i assessora els diferents grups que s’hi presenten. Es fan eleccions primàries, en què només voten els alumnes de cicle superior (5è i 6è d’EP). De tots els grups que es presenten, en surten 4 escollits. Arriba el torn de la segona volta i llavors voten tots els alumnes des de P-5 fins a 6è.

Tallers

És una activitat transversal dins de l’etapa de primària (de 1r a 6è) en què reuneix alumnes de diverses edats amb l’objectiu d’intensificar les activitats d’expressió. L’equip de mestres fa l’oferta de tallers i a l’assemblea de classe cadascú tria aquell que prefereix.
Els tallers que s’ofereixen són diversos i van canviant al llarg dels anys. Alguns exemples de tallers són: teatre, jocs tradicionals, arts plàstiques, contes, experiments, robòtica… A més a més, es duu a terme un taller d’avis en un centre de dia proper a l’Escola, on els alumnes interactuen amb els avis mitjançant jocs, explicant i escoltant històries, realitzant manualitats i narrant contes.

L’hort

Els alumnes d’Infantil i Primària són els encarregats de plantar les verdures de temporada seguint el calendari de pagès; sabent en cada moment quines són les tasques que corresponen a cada època de l’any. Al pati també hi ha un galliner i deu oliveres. Tenim cura de les gallines i en recollim els ous i fem un projecte transversal i interdisciplinar de l’oli on observem tot el procés des de la collita fins que tastem l’oli nou.