POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A CANDIDATS

1.1. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

El Responsable del Tractament de les dades personals és:

PUIGCERVER, S.A – A43092147

Adreça:

C/Astorga 13. 43205-Reus (Tarragona)

Correu electrònic:

administracio@escolapuigcerver.cat

Telèfon:

977 75 69 31

Web:

escolapuigcerver.cat

DPO:

dpo@escolapuigcerver.cat

L’informem que les dades facilitades en aquest formulari seran tractades pel Responsable segons el que es preveu en aquesta Política de Privacitat per a candidats d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de dades personals (d’ara endavant RGPD).

1.2 Quin tipus d’informació personal recopilem?

A PUIGCERVER, S.A tractem les dades personals que ens enviï mitjançant el formulari previst per a inscriure’s a processos de selecció, així com per a formar part de potencials candidatures per a futurs processos.

Les dades personals que li sol·licitarem són: dades identificatives (nom, DNI, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, etc.), dades personals (data de naixement, sexe, etc.), dades acadèmiques (formació, titulacions, resultats de proves, etc.) dades professionals i d’ocupació (històric laboral, referències, etc.) i documentació de contractació en cas que finalment es consideri que la seva candidatura és la seleccionada.

Des de PUIGCERVER, S.A no sol·licitem dades personals especialment protegides, de manera que li demanem, si us plau, que no enviï aquest tipus d’informació. En el cas d’aportar aquesttipus d’informació, s’entén que accepta la seva pròpia responsabilitat sobre els possibles riscos per a la seva privacitat sense poder reclamar a PUIGCERVER,S.A.

1.3 Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades personals

Amb caràcter general, les dades personals les tractarem amb la finalitat de gestionar, desenvolupar i realitzar el seguiment de la seva candidatura per a treballar amb nosaltres.

FINALITAT

LEGITIMACIÓ

Registre a la plataforma destinada a aquesta finalitat i gestió de les candidatures de l’interessat en processos de selecció presents o que poguessin donar-se en el futur a PUIGCERVER, SA. Això podrà incloure, en el seu cas, la participació de l’interessat en diverses entrevistes personals i altres proves determinades dins dels processos de selecció en els quals pogués participar, així com la remissió de documentació personal tal com documentació d’identificació personal, perfil professional, expedient acadèmic, etc.

 

La legitimació ve donada perquè la persona interessada va donar el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD)

Tramesa per qualsevol mitjà que ens hagi facilitat d’avisos de noves candidatures i processos de selecció que puguin ser del seu interès.

La legitimació ve donada perquè la persona interessada va donar el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD)

Contacte per concertar entrevistes o reunions a l’efecte de valorar la seva idoneïtat per ocupar la vacant.

La legitimació ve donada perquè la persona interessada va donar el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD)

Sol·licitud de referències d’acompliment als anteriors ocupadors de l’interessat. En aquest tractament, PUIGCERVER, S.A declina responsabilitat sobre l’absència d’autorització que pogués tenir l’anterior ocupador per facilitar dades relatives al seu acompliment.

La legitimació ve donada perquè la persona interessada va donar el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD)

En cas de ser necessari tramitar una reserva de transport o allotjament quan es trobi fora del lloc on es trobi la vacant, el tràmit pot comportar la cessió de les dades necessàries a l’empresa proveïdora dels serveis indicats o a un intermediari en el tràmit. Això, al seu torn, pot suposar una transferència internacional de dades.

La legitimació ve donada perquè la persona interessada va donar el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD)

Arxiu i conservació de les seves dades personals per a futures vacants que puguin encaixar en el seu perfil.

La legitimació ve donada perquè la persona interessada va donar el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD)

Anàlisi i revisió del perfil professional per part dels empleats encarregats de la selecció de personal a PUIGCERVER, S.A i, si s’escau, per part dels responsables de l’àrea on s’integri la vacant a cobrir. En cas que aquests responsables es trobin fora del territori de la Unió Europea, això pot suposar la realització de transferències internacionals.

La legitimació ve donada perquè la persona interessada va donar el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD)

En cas que, en finalitzar el procés de selecció, sigui la persona seleccionada i, vostè accepti l’oferta, la recepció, gestió i conservació de la documentació necessària per a l’alta del seu perfil en els nostres sistemes per procedir a elaborar el contracte corresponent, així com fer-li arribar la documentació relativa al procés de benvinguda.

La legitimació ve donada perquè són mesures precontractuals que vinculen les parts (art. 6.1.b RGPD) i hi ha una obligació legal de realitzar determinats tràmits per donar lloc a la contractació (art. 6.1.c RGPD)

Addicionalment, podrem tractar determinades dades en base a l’interès legítim sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els seus interessos o drets i llibertats fonamentals. (art. 6.1.f RGPD)

1.4 Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

El termini de conservació de les seves dades personals serà de màxim dos anys pera tota aquella informació vinculada a la gestió, desenvolupament i seguiment de la candidatura. Si considerem que les dades poden estar obsoletes, l’expurgació de la documentació serà per un termini menor.

1.5 A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

PUIGCERVER, S.A podrà portar comunicacions de dades amb les següents entitats:

 • Proveïdors i col·laboradors de serveis tecnològics.
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis de reclutament.

Els nostres proveïdors són entitats ubicades dins del territori UE pel que garanteixen el compliment del RGPD i s’ha signat amb ells el contracte d’encarregats de tractament que garanteix la seva correcta adequació normativa. Ara bé, en casos puntuals, pot ser que algun dels nostres proveïdors es trobi fora de l’espai UE i, a causa d’això, es produeixin transferències internacionals de dades. En aquests casos PUIGCERVER, S.A garantirà l’ús de les Clàusules Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea.

En tot cas, els proveïdors amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal, hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos. Amb l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat s’accepta que es pugui produir una transferència internacional de dades d’acord amb les garanties indicades.

En cas que no es compleixin els requisits contemplats a l’article 46 RGPD, l’interessat podrà atorgar el seu consentiment a la transferència internacional o executar-se un contracte en interès de l’interessat. En cas contrari s’haurà de demanar una autorització a l’Autoritat de Control.

Així mateix, l’informem que alguns serveis prestats per PUIGCERVER, S.A poden implicar la transferència de dades personals a un tercer país no pertanyent a la UE, en serveis “cloud” oferts per alguns dels principals proveïdors internacionals(per exemple: Amazon, Google, Microsoft, Apple). També en aquests serveis es confirmarà el compliment abans esmentat.

L’informem finalment que les dades podran ser cedides o requerides per administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

1.6 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

A PUIGCERVER, S.A ens comprometem a respectar la confidencialitat de les seves dades personals i a garantir-li els drets inherents tant a ells com als tractaments que realitzem. Per aquest motiu posem a la seva disposició dues vies perquè pugui sol·licitar l’exercici dels seus drets indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”:

 • Correu electrònic a: administracio@escolapuigcerver.cat
 • Correu postal a: C/Astorga 13. 43205-Reus (Tarragona)
 • DPO a: dpo@escolapuigcerver.cat

En cas que ho considerem necessari, podrem demanar-li còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat o de la persona que representi.

Els drets que pot exercitar, independentment de la finalitat o base legitimadora, són:

 • Demanar-nos accés a les dades que disposem de vostè.
 • Demanar-nos que rectifiquem les dades que ja disposem, però resulten errònies o inexactes.
 • Demanar-nos que suprimim aquelles dades que ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van sol·licitar.
 • Demanar-nos que limitem el tractament de les seves dades.
 • Revocar el consentiment que prèviament ens ha donat per al tractament de les seves dades.
 • Presentar oposició a què tractem les seves dades basades en l’interès legítim, especialment en l’àmbit del màrqueting.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades (aquest dret només és possible exercitar-lo quan la legitimació sigui el consentiment o l’execució d’un contracte).

PUIGCERVER, S.A ha de contestar a la sol·licitud presentada en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. L’informarem de qualsevol pròrroga en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud indicant els motius de la dilació.

Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades) quan considerin que PUIGCERVER, S.A. ha vulnerat els drets que la normativa de protecció de dades els reconeix en www.aepd.es.

 

Versió: 1.0

Data: Juny 2022