El dispositiu mòbil. Ús i abús.

El dispositiu mòbil. Ús i abús.


Ús responsable dels dispositius mòbils al centre

L’ús de dispositius mòbils a l’Escola s’integra a la normativa de convivència recollida a les NOFC i a la carta de compromís educatiu.

– Els alumnes, com a usuaris conscients dels dispositius mòbils, han de conèixer què es pot fer i què no, desenvolupar pautes de comportament responsable, segur i legal i, si escau, donar compte de les seves accions. És per això, i per tal de fomentar les relacions entre els companys, que els alumnes hauran de fer-ne ús en els espais i moments indicats pel professorat.

– És un deure dels educadors treballar amb els alumnes la necessitat d’actuar amb cura i respecte a la intimitat dels altres a l’hora de fer i difondre imatges o vídeos a les xarxes socials.

– L’ús dels dispositius mòbils a l’Escola s’ha de dur a terme tenint en compte tres principis:

1

La responsabilitat

Un bon ús s’ha de fonamentar en aquest valor perquè realment tingui un valor pedagògic i no merament coercitiu o impositiu. L’alumne/a és, en últim terme, el qui decideix com i quan utilitza els dispositius mòbils i quines conseqüències té aquesta elecció.

2

El respecte per l’entorn i els altres

S’ha d’afavorir en tot moment que es faci un ús respectuós pel que fa a l’ambient de treball i vetllar per no vulnerar el dret a la intimitat de les persones.

3

L’adequació

La finalitat última és que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera adequada aquests dispositius en les diferents situacions o activitats que es duguin a terme tant en l’entorn educatiu com fora d’ell.


– L’ús dels dispositius mòbils ha d’afavorir la responsabilitat de l’alumnat i potenciar les activitats al servei de l’aprenentatge. S’exclouen tots els usos que les interfereixen o en redueixen el seu potencial.

– L’ús dels dispositius mòbils d’acord amb aquesta normativa és una responsabilitat de l’alumnat i de les seves famílies. L’alumnat ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils dels alumnes.

– Les infraccions a la normativa d’ús dels dispositius mòbils es consideren, pel que fa a la l’aplicació del règim sancionador previst a les NOFC, com a conductes contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència.

– Recordem que fotografiar o filmar sense el consentiment exprés de la persona va en contra del dret a la intimitat i constitueix un fet denunciable amb conseqüències legals (llei 5/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge)
L’incompliment d’aquestes normes, que suposaria una vulneració del dret a la intimitat de les persones, serà sancionat d’acord amb el previst a la Llei d’Educació de Catalunya i les NOFC en relació a les conductes greument perjudicials per a la convivència.
En cas d’apreciar-se indicis d’il·lícit penal es procedirà a la denúncia corresponent davant les autoritats policials.

– Els dispositius mòbils, en accedir l’alumnat del centre, han d’estar completament apagats, sense cap tipus de connexió o servei en funcionament. Això inclou totes les notificacions dels diversos serveis que incorpora, inclosos els de rellotge i alarma.

– L’alumnat no pot realitzar trucades de veu des del seu telèfon mòbil. Excepcionalment, per causa molt justificada, el professorat podrà autoritzar que l’alumne faci una trucada.


Usos permesos, restringits i prohibits


Usos permesos: aquells que comporten la consulta, edició, processament o comunicació de documentació textual, sonora o visual, vinculats directament a les activitats d’aprenentatge, realitzats en els diversos espais del centre que no requereix l’autorització explícita del professorat, durant les sessions de classe.

Usos restringits: aquells que incorporen sistemes de missatgeria grupal o individual, així com els sistemes de difusió musical o videogràfica, sempre no que interfereixin l’activitat acadèmica i no atemptin contra els drets a la intimitat, dignitat o honor de les institucions o persones, que hauran de ser autoritzats explícitament pel professorat.
A les sortides escolars només es podran utilitzar els dispositius mòbils quan el professorat de l’Escola ho autoritzi.

Usos prohibits: aquella activitat vehiculada a través dels dispositius mòbils que no pot ser realitzada, en cap espai de l’Escola ni en cap activitat acadèmica o no acadèmica, ni pot ser autoritzada per cap membre del personal docent, atès que atempta contra drets de les persones recollits en la normativa vigent, o contra la regulació de la convivència al centre recollida en les NOFC:

a) La gravació, reproducció, comunicació o difusió de contingut textual, sonor o visual dins del centre, sense l’autorització expressa del professorat.
b) L’ús dels dispositius mòbils en activitats d’avaluació, sense l’autorització expressa del professorat.
c) L’ús dels dispositius mòbils en espais no autoritzats. Revesteix especial gravetat l’ús dels dispositius mòbils als vestuaris i les dutxes de l’escola.
d) L’ús dels dispositius mòbils dins del menjador, incloses les hores de dinar.
En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels companys o del professorat, sense un consentiment previ o per indicació d’alguna activitat acadèmica. Constitueix una falta especialment greu la difusió de fotografies, vídeos o reproduccions sonores que puguin atemptar contra la intimitat de les persones.
e) L’alumnat de primer cicle d’ESO (1r i 2n) i de 3r d’ESO han de deixar el mòbil al seu armari personal tancat amb clau. El deixaran a l’entrar a l’Escola a primera hora del matí (8:30h) i a primera hora de la tarda (15h) i el podran treure per anar a dinar a casa o al plegar a les 17 h.


Podem utilitzar els dispositius mòbils en el moment i el lloc adequat


De la mateixa manera que recomanem a les famílies que deixin estones d’us dels dispositius mòbils a casa i que no és bo que els nens utilitzin els dispositius mòbils per estudiar i/o per compartir les menjades amb la resta de la família, a l’Escola volem fer el mateix.

Quan? Podem utilitzar els dispositius mòbils a les hores de pati, 2n cicle i BATX
On? Les zones destinades per a l’ús dels dispositius mòbils són les indicades segons la següent simbologia:


Protocol d’actuació en cas d’incompliment


Els dispositius mòbils no ha de ser ni visible ni detectable. Només se’n farà ús si ho autoritza el docent.

– Qualsevol professor/a o monitor/a, en cas que detecti un ús inadequat del dispositiu mòbil per part d’un/a alumne/a , demanarà a l’alumne/a que l’apagui i el desi.

– Si és la primera vegada, la falta es considera lleu, podem parlar d’un descuit, i s’avisarà l’alumne/a advertint-lo/la que no pot tornar a passar.

– En cas que l’alumne/a torni a fer ús dels dispositius mòbils una segona vegada, es considerarà una conducta contrària a les normes de convivència i es demanarà a l’alumne/a que l’apagui i el desi i se li posarà una notificació de mal ús de dispositius al Clickedu.

– Es considerarà una conducta greument perjudicial per la convivència i serà objecte de sanció, d’acord amb el previst a la Llei d’Educació de Catalunya i les NOFC:
1) La negativa per part d’un alumne/a a desar els dispositius mòbils i la utilització reiterada en una mateixa sessió de classe.
Recordem que si un alumne té 3 notificacions al Clickedu de mal ús de dispositius, el tutor ho notificarà per escrit a l’Equip de Coordinació i aquest proposarà una amonestació oral o escrita.
2) Fer fotografies, vídeos o enregistraments de so de qualsevol membre de la comunitat, en horari escolar i sense un consentiment previ, com que comporta una vulneració del dret a la intimitat i privacitat de les persones. En aquest cas es pot fer deixar el dispositiu de l’alumne/a apagat damunt de la taula del professor/a. En cap cas se li prendrà el dispositiu. S’escriurà la incidència a Clickedu i es comunicarà a l’Equip de Coordinació que n’estudiarà les mesures disciplinàries que se’n poden derivar, d’acord amb el previst a la Llei d’Educació de Catalunya i aquestes NOFC.
3) Si, a més, es detecta que l’alumne/a fa difusió de les fotografies, vídeos o qualsevol altre enregistrament, es procedirà a aplicar la normativa d’acord amb el previst a la Llei d’Educació de Catalunya i aquestes NOFC.
En cas d’apreciar-se qualsevol tipus d’il·lícit penal la direcció del centre es posarà en contacte amb la policia de proximitat per a que es puguin iniciar les actuacions policials que corresponguin.