Drets d’imatge

En base a allò previst per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es manifesta que el titular dels drets o el responsable legal autoritza i permet l’us de  la seva imatge i/o veu que poden ser enregistrades mitjançant fotografies o gravacions audiovisuals per part de  PUIGCERVER, S.A. amb NIF A-43092147, que actua como el Responsable.

S’ autoritza la reproducció i difusió de les imatges i enregistraments o parts de les mateixes, per la totalitat dels usos que poden tenir aquestes amb la excepció i limitació d’aquells usos o aplicacions que poden atemptar al dret a l’honor en els termes previstos a la citada Llei Orgànica. No es limiten mitjans tècnics ni termini temporal, per el que l’autorització s’entén com indefinida.